1-800-383-8682. Free Shipping Purchased Over $50. 
AjaxLoader

Bao He Wan

Supports digestive health. Ingredients: Hawthorn Fruit, Shan Zha (Fructus Crataegi)   Pinellia, Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)  ... ..

$24.50

Sold Out
Bu Zhong Yi Qi Tang - Blue Poppy Classics - Blue Poppy - People's Herbs; Supports digestive health

Bu Zhong Yi Qi Tang

Supports digestive health. Ingredients: Astragalus, Huang Qi (Radix Astragali) White Atractylodis, Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis... ..

$37.70

Bu Zhong Yi Qi Tang

 Supports digestive health. Ingredients: Astragalus, Huang Qi (Radix Astragali) Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng)... ..

$27.90

Bupleurum & Angelica

Supports digestive health.  Ingredients: White Angelica, Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)  Sichuan Lovage, Chuan Xiong (Rhizoma... ..

$23.10

Dan Zhi Xiao Yao San

 Supports digestive and women's health. Ingredients: Tree Peony, Mu Dan Pi (Cortex Moutan)  Gardenia Fruit,... ..

$37.70

Er Chen Tang

Supports digestive health. Ingredients: Hoelen, Fu Ling (Poria) Pinellia, Ban Xia (Rhizoma Pinelliae) Tangerine, Chen... ..

$29.30

GastroQuell

Supports digestive health. Ingredients:  Pinellia, Ban Xia (Rhizoma Pinelliae) Bamboo Shavings, Zhu Ru (Caulis Bambusae... ..

$23.10

Gui Pi Tang

Supports cardiovascular and digestive health. Ingredients: Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng) White Atractylodes, Bai Zhu... ..

$27.90

Sold Out
Gui Pi Tang (120 capsules) - Blue Poppy - People's Herbs; Supports cardiovascular and digestive health.

Gui Pi Tang

Supports cardiovascular and digestive health. Ingredients: Astragalus, Huang Qi (Radix Astragali) Longan, Long Yan Rou (Arillus... ..

$37.70

Kang Ning Wan

Supports digestive health. Ingredients: Hoelen, Fu Ling (Poria) Job's Tears, Yi Yi Ren (Coicis Semen) Chrysanthemum,... ..

$25.90

Little Pearl

Supports digestive and skin health.  Ingredients: Caulis, Ren Dong Teng (Caulis Lonicerae)  Hawthorn Fruit, scorched... ..

$23.10

Liu Jun Zi Tang

Supports digestive health. Ingredients: Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng) White Atractylodis, Bai Zhu (Rhizoma... ..

$39.80