3770

Gui Pi Tang
Blue Poppy Classics
120 capsules
500 mg per capsule

Ingredients per 1500 mg serving:
Huang Qi (Radix Astragali)
Long Yan Rou (Arillus Longanae)
Fu Ling (Poria)
Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae)
Ren Shen (Radix Ginseng)
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
Yuan Zhi (Radix Polygalae)
Da Zao (Fructus Jujubae)
Tu Mu Xiang (Radix Inula Helenium)
Sheng Jiang (uncooked Rhizoma Zingiberis)
Zhi Gan Cao (mix-fried Radix Glycyrrhizae)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
SKU:CLGP07
Gui Pi Tang (120 capsules) - Blue Poppy
3770

You may also like