1-800-383-8682. Free Shipping Purchased Over $50. 
AjaxLoader

Xiao Yao San

Supports women's and men's health. Ingredients: Bupleurum, Chai Hu (Radix Bupleuri) Dong Quai, Dang Gui... ..

$26.50

Gui Pi Tang

Supports cardiovascular and digestive health. Ingredients: Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng) White Atractylodes, Bai Zhu... ..

$27.90

Bu Zhong Yi Qi Tang

 Supports digestive health. Ingredients: Astragalus, Huang Qi (Radix Astragali) Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng)... ..

$27.90

An Mian Pian

Supports sleep health. Ingredients: Sour Jujube Seeds, Suan Zao Ren (Ziziphi Spinosi Semen)   Hoelen, Fu... ..

$27.90

Gan Mao Ling

 Supports immune health. Ingredients: Kudzu, Ge Gen (Pueraria lobata, root) Isatis, Da Qing Ye (Isatis tinctoria, leaf)... ..

$24.50

Si Ni San

Supports digestive health. Ingredients: White Peony, Bai Shao (Radix Alba Paeoniae) Bupleurum, Chai Hu (Radix Bupleuri) Bitter... ..

$24.50

Yu Ping Feng San

Supports immune health. Ingredients: Astragalus, honey mix-fried Huang Qi (Radix Astragali)   White Atractylodes, Bai Zhu... ..

$21.00

Bao He Wan

Supports digestive health. Ingredients: Hawthorn Fruit, Shan Zha (Fructus Crataegi)   Pinellia, Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)  ... ..

$24.50

Yin Qiao San

Supports immune health Ingredients: Jin Yin Hua (Flos Lonicerae) Lian Qiao (Fructus Forsythiae) Jie Geng... ..

$20.10

Kang Ning Wan

Supports digestive health. Ingredients: Hoelen, Fu Ling (Poria) Job's Tears, Yi Yi Ren (Coicis Semen) Chrysanthemum,... ..

$25.90

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

Supports digestive health Ingredients: Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng) Red Atractylodes, Bai Zhu (Rhizoma... ..

$22.60

An Shen Bu Xin Wan

Supports cardiovascular and central nervous system health. Ingredients: Mother-of-Pearl Shell, Zhen Zhu Mu (Margaritiferae Concha Usta)  ... ..

$24.50