1550

Directions: Apply liberally to the affected area 3-5 times per day. For external use only. Do not take internally.

Ingredients:
Isopropyl alcohol
Huang Bai (Cortex Phellodendri)
Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
Chuan Niu Xi (Cyathula)
Luo Shi Teng (Caulis Trachelospermi)
Ren Dong Teng (Caulis Lonicerae)
Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)
Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis)
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
Da Huang (Radix Et Rhizoma Rhei)
Zhang Nao (Camphora)
Bing Pian (Borneolum)

SKU:3ANGELS
Three Angels Liniment - Blue Poppy
1550

You may also like