1630

Ingredients:

 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Cao Wu (Radix Aconiti Kusnezoffi)
 • Chuan Wu (Radix Aconiti)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Du Huo (Radix Angelica Pubescenes)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Sheng Jiang (uncooked Rhizoma Zingiberis)
 • Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)
 • Zi Ran Tong (Pyritum)
 • Wei Ling Xian (Radix Clematidis)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Mo Yao (Myrrha)
 • Ru Xiang (Olibanum)
 • Zhang Nao (Camphora)


Use: Apply liberally to the affected area 3-5 times per day.

For external use only. Do not take internally.

SKU:GW
Green Willow Liniment - Blue Poppy
1630

You may also like