1-800-383-8682. Free Shipping Purchased Over $50. 
AjaxLoader

Xiao Yao San

 Supports men's and women's health. Ingredients: Bupleurum, Chai Hu (Radix Bupleuri) White Atractylodes, Bai Zhu... ..

$37.70

Sold Out
Liu Wei Di Huang Wan - Blue Poppy Classics - Blue Poppy - People's Herbs; Supports low back and urinary health

Liu Wei Di Huang Wan

Supports low back and urinary health. Ingredients per 1500 mg serving: Shu Di Huang (uncooked... ..

$33.50

Sold Out
Bu Zhong Yi Qi Tang - Blue Poppy Classics - Blue Poppy - People's Herbs; Supports digestive health

Bu Zhong Yi Qi Tang

Supports digestive health. Ingredients: Astragalus, Huang Qi (Radix Astragali) White Atractylodis, Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis... ..

$37.70

Sold Out
Suan Zao Ren Tang - Blue Poppy Classics - Blue Poppy - People's Herbs; Supports sleep health

Suan Zao Ren Tang

Supports sleep health. Ingredients: Jujube, Chao Suan Zao Ren (dry-fried Ziziphus Spinosa) Hoelen, Fu Ling (Poria)... ..

$35.60

Sold Out
Gui Pi Tang (120 capsules) - Blue Poppy - People's Herbs; Supports cardiovascular and digestive health.

Gui Pi Tang

Supports cardiovascular and digestive health. Ingredients: Astragalus, Huang Qi (Radix Astragali) Longan, Long Yan Rou (Arillus... ..

$37.70

Si Jun Zi Tang

Supports digestive health. Ingredients: Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng) White Atractylodes, Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis... ..

$39.80

Dan Zhi Xiao Yao San

 Supports digestive and women's health. Ingredients: Tree Peony, Mu Dan Pi (Cortex Moutan)  Gardenia Fruit,... ..

$37.70

Si Wu Tang

Supports women's and men's health. Ingredients: Rehmannia, Shu Di (cooked Radix Rehmanniae) Dong Quai, Dang... ..

$31.40

Er Chen Tang

Supports digestive health. Ingredients: Hoelen, Fu Ling (Poria) Pinellia, Ban Xia (Rhizoma Pinelliae) Tangerine, Chen... ..

$29.30

Liu Jun Zi Tang

Supports digestive health. Ingredients: Asian Ginseng, Ren Shen (Radix Ginseng) White Atractylodis, Bai Zhu (Rhizoma... ..

$39.80

Ba Zhen Tang

Supports circulatory health. Ingredients: Cooked Rehmannia, Shu Di Huang (cooked Radix Rehmanniae) Codonopsis, Dang Shen (Radix... ..

$35.60