1030

Each packet contains 5 (10 x 7.5cm, 3.9 x 2.9in.) patches. 

Ingredients: menthol, wintergreen oil, tourmaline, sesame oil, resin, paeoniae veitchii radix (chi shao), zinc oxide, drynariae rhizoma (gu sui bu), angelicae sinensis radix (dang gui), carthami flos (hong hua), pyritum (zi ran tong), draconis resina (xue jie), frankincense (ru xiang), myrrha (mo yao), terebinthina, ligustici rhizoma (chuan xiong), achyranthis radix (niu xi), acanthopanacus cortex (wu jia pi), acori rhizome (shi chang pu), atractylodis rhizoma (cang zhu), saussureae radix (mu xiang), gentianae macrophyllae radix (long dan cao), cnidii monnieri fructus (she chuang zi), cinnamonomi cortex (rou gui), aconite tuber (fu zi), pinelliae tuber (ban xia), dendrobii caulis (shi hu), dioscoreae tokoro rhizoma (bi xie), indigo carmine (qing dai), tartrazine.

SKU:210
Pain Terminator Patch (Warm) - Golden Sunshine
1030

You may also like