2310

This formula is a modification of Li Dong-yuan’s famous formula Bu Zhong Yi Qi Tang (Supplement the Center & Boost the Qi Decoction) plus the main ingredients from Wang Ang’s Ming dynasty Jin Suo Gu Jing Wan (Golden Lock Secure the Essence Pills).

Our version is an 10:1 extract.

Pattern Discrimination: Lung, spleen, and kidney qi vacuity

Size: 2 Fl Oz

DOWNLOAD PRODUCT INFORMATION SHEET >>

Ingredients:

 • Huang Qi (Radix Astragali) 28 mg
 • Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae) 28 mg
 • Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati) 17 mg
 • Qian Shi (Semen Euryalis) 17 mg
 • Lian Zi (Semen Nelumbinis) 17 mg
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii) 17 mg
 • Dang Shen (Radix Codonopsis) 17 mg
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) 17 mg
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) 11 mg
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae) 11 mg
 • Chai Hu (Radix Bupleuri) 8 mg
 • Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae) 6 mg
 • mixfried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae) 6 mg

   Customer Reviews

   No reviews yet
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   SKU:DN
   Dry Nites - Blue Poppy Pediatric
   2310

   You may also like